SAMARRETA 10È ANIRVERSARI HOME NORDIC WALKING GIRONA